En el marc de l'acord de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Madrid i Casa Asia, es presenta aquest estudi sobre els Ecosistemes d'Innovació Tecnològica a la Xina. L'objectiu de la publicació és entendre la realitat de la innovació a la Xina i poder fer un estudi comparatiu amb el cas espanyol, proporcionant recomanacions per fomentar la cooperació en matèria de R+D+i.

L'estudi ofereix, en primer lloc, una visió general dels principals actors, polítiques, instruments, centres i tendències en innovació a la Xina. Aquest enfocament permet entendre el sistema de governança en matèria de R+D+i, analitzant el rol dels principals agents polítics, socials i econòmics. Al primer capítol s'analitza com les polítiques regionals i nacionals prenen com a marc referencial els plans quinquennals. El segon capítol ofereix una perspectiva general sobre l'ecosistema de l'emprenedoria a la Xina. En el tercer capítol s'explica el funcionament del sistema educatiu xinès i com s'està intentant obtenir un equilibri entre els objectius d'equitat educativa i creativitat i innovació.

En segon lloc, l'estudi ofereix aportacions substantives sobre àmbits concrets on s'està produint un impacte més profund dins del sistema d'innovació, com és el cas de la millora de la seguretat alimentària basada en el blockchain (quart capítol); la Intel·ligència Artificial (cinquè capítol); o la indústria aeronàutica (sisè capítol).

Finalment, l'estudi també ens introdueix en el ràpid i prometedor canvi digital i social que s'està produint a la Xina, i que ha convertit el país en un mercat immens i diversificat en creixement constant. Com s'explica a l'últim dels capítols, es tracta d'un sector molt dinàmic i cada cop més regulat.

D'aquesta manera, aquest treball incorpora les aportacions de persones que treballen sobre el terreny de la innovació a la Xina amb la finalitat d'analitzar àrees de col·laboració concretes, que puguin servir de referent per a futurs projectes de cooperació entre contraparts xineses i espanyoles . Per això s'ha comptat amb el suport del finançament atorgat per part de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, ​​a qui agraïm la seva aportació.